تغییرات آب و هوایی بر Data Explorer تأثیر می گذارد


کاوش داده ها در CO2 و انتشار گازهای گلخانه ای

انتشار دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه ای عامل اصلی تغییرات آب و هوایی هستند.

در Data Explorer ما در مورد CO2 و انتشار گازهای گلخانه ای ، می توانید میزان آلودگی در سراسر جهان را مقایسه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید