این احساس که غول ها و جت ها با هم هستند بسیار زیاد است
وقتی فکر می کردید غول ها و جت ها امیدی دارند ، هر دو تیم بیرون رفتند و این دیدگاه ها را شکستند.

دیدگاهتان را بنویسید