غلبه بر اضطراب و عصبانیت – Ketogenic.com

غلبه بر اضطراب و عصبانیت - Ketogenic.com

من بچه ای شاد بودم – وسواس باربی و موتور سیکلت ، اسلحه با کلاه و زن معجزه گر. من هرگز دوست داشتن مرکز توجه را دوست ندارم ، اما دوست دارم در وسط یک عمل باشم. بنابراین من همیشه جذب فعالیتهای گروهی خلاق مانند گروه کر و تئاتر در مدرسه بودم و اغلب “دبیر … ادامه