چه کسی می تواند برای بورسیه های حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای بورسیه های حرفه ای TOS اقدام کند؟

چه کسی می تواند برای بورسیه های حرفه ای TOS اقدام کند؟ متقاضیان باید در اواسط دوران حرفه ای ، در سطح دستیار دیرهنگام استادیار اولیه یا در سطح معادل غیر دانشگاهی باشند. در زمان درخواست ، آنها باید دارای سوابق ثابت از انتشار و بودجه تحقیقاتی مستقل و مورد بررسی (حداکثر 500،000 دلار در … ادامه