کدام کشورها در راستای تحقق اهداف جهانی واکسیناسیون COVID-19 هستند؟


برای هر کشوری ، میزان واکسیناسیون فعلی را به عنوان میانگین افرادی که اولین دوز واکسن را در روز دریافت کرده اند محاسبه می کنیم ، در 14 روز گذشتهبه

سپس فرض می کنیم که این میزان واکسیناسیون اخیر برای بقیه سال ثابت می ماند. با افزودن این سهم مورد انتظار به سهم جمعیت واکسینه شده ، ما پیش بینی می کنیم که کدام سهم از افراد حداقل یک دوز تا 1 ژانویه 2022 دریافت کرده باشند. پیش بینی های ما

این روش به این معنی است که پیش بینی ها افزایش یا کاهش نرخ واکسیناسیون را در آینده در نظر نمی گیرند ، که ممکن است ناشی از تغییر در معیارهای واجد شرایط بودن ، توزیع یا کمبود واکسن یا سیاست های جدید دولت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید