چگونه نیش مار و عشق به خود باعث شد تا صبح 100 کیلو وزن کم کنددان اسمیت از وزن خود راضی نبود. ببینید چگونه یک قدم اشتباه می تواند او را به سمت زندگی سالم سوق دهد.

نیش مار و عشق به خود چگونه باعث شد تا صبح 100 کیلو وزن کم کند؟

دیدگاهتان را بنویسید