چه اتفاقی می افتد وقتی بچه های من نام من را جستجو می کنند؟ – اخبار


هریت عزیز! من نگران نگاه فرزندانم به من هستم که از گذشته احمقانه ام مطلع شوند.

در کودکی اشتباهات زیادی مرتکب شدم که متاسفانه نمی توانم آنها را اصلاح کنم. به محض اینکه نام خود را در گوگل جستجو می کنم، چندین مقاله در مورد یک مورد خاص ظاهر می شود.

من می توانم درک کنم که این چگونه بر فرصت های شغلی آینده تأثیر می گذارد و چگونه روابط جدیدی ایجاد خواهم کرد. نمی توانم نادیده بگیرم که اشتباهم چه تأثیری بر فرزندانم خواهد گذاشت.

چه زمانی و چگونه باید در مورد گذشته خود با آنها صحبت کنم؟

گذشته احمقانه