هشدار آتش سوزی سریع مارتینز هیل، هشدار تخلیه – ALMART


کروکت (CBSSF) – خدمه دوشنبه شب با آتش سوزی دو مرحله ای کارخانه در مارتینز هیل مبارزه می کنند. هشدار تخلیه برای ساکنان اطراف صادر شده است.

آتش سوزی در راه هوایی کامینگز و بزرگراه ۴ حدود ساعت ۶ بعد از ظهر گزارش شد.

تاکنون ۵۰ هکتار در این آتش سوزی سوخته است. مقامات هشدار می دهند که سرعت آتش سوزی خطرناک است و ممکن است بیش از ۱۰۰ هکتار باشد.

در ساعت ۶:۱۵ صبح، مقامات آتش نشانی توییت کردند.