سگ پلیس شهرستان آنوکا درگیر پرونده گاز گرفتن


ایسانتی، مینا سوتا هفته گذشته، اداره پلیس آیسانتی پس از اینکه اداره پلیس شهرستان Anoka K-9 Daddy درگیر یک پرونده چاقوکشی خارج از وظیفه بود، تحت بازجویی قرار گرفت.

ACSO همچنین تحقیقات مدیریتی را در مورد حوادث انجام می دهد. کلانتر بیان می‌کند که سیاست‌ها، آموزش‌ها و شیوه‌های برنامه K-9 را بررسی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که این برنامه به تعهداتش به جامعه عمل می‌کند.

به عنوان بخشی از تحقیقات، دفتر خدمات پاکسازی و برنامه ریزی با ارائه دهنده آموزش K-9 برای ارزیابی این حادثه همکاری خواهد کرد.

کلانتری می گوید که با قربانیان و خانواده های آنها همکاری می کند.