زنی در دنیای زنان با مدیرعامل مزرعه Belcompo آنیا فرناندز – گابریل ریس


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/3j5atac

Belcompo مهمان امروز بهترین بنیانگذار آن فرناندز است. او همچنین سفر شخصی خود را از یک زن پنیر ساز ، کارآفرین و مادر مجرد به مسیری کمتر دوستانه برای مسافران به اشتراک می گذارد. اشتیاق و اعتقاد ثابت ناپذیر او مسری است و بیش از حد بر انجام صحیح کارها تمرکز می کند و مانع از آن می شود که فرصت انجام تمرکز بر روی رقابت را با انجام آن شیوه ای که شما آن را درک می کنید ، قرار دهد. Ania یک مثال درخشان از این است که چگونه می توانیم به آینده نگاه کنیم ، هر چه جلو می رویم و به راههایی که در تجارت و غذا برای ما درست و غلط شده است نگاه می کنیم. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید