دو مرد جوان در تیراندازی در تری گرشم زخمی شدند – خبرگزاری کرکدا


صبح روز دوشنبه بر اثر تیراندازی در گرشم جنوب ساید یک زن و دو مرد جوان زخمی شدند.

پلیس شیکاگو گفت که مهاجم اندکی پس از ساعت ۱۲:۵۰ صبح در خارج از بلوک ۸۵۰۰ در خیابان پوریا جنوبی هدف قرار گرفت.

به گفته پلیس، یک زن ۲۹ ساله از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفته و در شرایط وخیم به مرکز پزشکی کرست در اوکلند منتقل شده است.

پلیس گفته است که یک پسر ۱۶ ساله از ناحیه دست و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته است در حالی که یک دختر ۱۷ ساله از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. پلیس گفت که هر دو نوجوان در شرایط خوب به مرکز پزشکی دانشگاه شیکاگو منتقل شدند.

به گفته پلیس، تنها ده دقیقه پیش، یک پسر ۱۱ ساله در حالی که بیرون ایستاده بود در خیابان هالستید جنوبی بلوک ۸۶۰۰ هدف گلوله قرار گرفت.

پلیس نمی تواند تایید کند که تیراندازی مربوط است یا خیر.

هیچ کس در تیراندازی دستگیر نشد.