تکنسین آتش بازی هنگام تنظیم صفحه نمایش نورث اندور مجروح شد – بیانیه مطبوعاتی


شمال آندوور – یک تکنسین مجاز آتش بازی روز یکشنبه در جریان یک نمایش آتش بازی در شمال آندوور مجروح شد.

سازمان آتش نشانی این حادثه را “حادثه ای منفرد” توصیف کرد.

یکی از همکاران آتش نشانی که دور بود و اعضای اداره آتش نشانی شمال آندوور تکنسین مجروح را مداوا کردند که سپس به بیمارستان منطقه منتقل شد.

دفتر فرماندهی آتش نشانی ایالتی پس از حادثه، یک بازرس را برای بازرسی از تاسیسات اعزام کرد و متوجه شد که تمام مقررات ایمنی را رعایت می کند.

پس از معاینه، صفحه نمایش طبق برنامه عصر یکشنبه بسته شد.