با لورن نوردگرن بر مقاومت در برابر تغییر و ایده های جدید غلبه کنید • پادکست Mind Love202: غلبه بر مقاومت در برابر تغییر و ایده های جدید با لورن نوردگرن • پادکست Mind Love