بایدن در یک سخنرانی قصد دارد با افراط گرایی در دوران ترامپ مقابله کند
آنچه ما قبل از استفاده از منابع ناشناس در نظر می گیریم.
منابع چگونه اطلاعات را می دانند؟ چه چیزی آنها را تشویق می کند که به ما بگویند؟ آیا آنها در گذشته قابل اعتماد بودن را ثابت کرده اند؟ آیا می توانیم اطلاعات را تأیید کنیم؟ حتی اگر به این سوالات پاسخ داده شود، تایمز از منابع ناشناس به عنوان آخرین راه حل استفاده می کند. گزارشگر و حداقل یک سردبیر هویت منبع را می دانند.