آتش نشانان در صحنه آتش سوزی در نزدیکی خانه کوه – المار


مونتین هاوس (CBSSF) – آتش نشانان کال بعد از ظهر شنبه با یک آتش سوزی بزرگ در تپه های غرب مونتین هاوس مبارزه کردند.

این آتش سوزی اولین بار در ساعت ۳ بعد از ظهر در توییتر گزارش شد. این در نزدیکی جاده Kelso و جاده برنز در شمال بین بزرگراه ۵۸۰ در نزدیکی گذرگاه Altamont و تقاطع Contra Costa، ​​Alameda و San Joaquin قرار دارد.

این آتش سوزی «حادثه کلسو» نام داشت و با کنترل منطقه آوار به پوشش گیاهی تسری پیدا نکرد.

اندازه دقیق آتش سوزی و علت آن گزارش نشده است.